વલ્ડ મેલેરિયા રિપોર્ટ 2022

વર્લ્ડ મેલેરિયા રિપોર્ટ 2022 | World Malaria Report 2022

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) દ્વારા પ્રકાશિત વિશ્વ મેલેરિયા રિપોર્ટ 2022 અનુસાર, COVID-19 મહામારીએ મેલેરિયાને નિયંત્રિત કરવાના પ્રયાસોને બાધિત …

Read more